Praja Sankalpa Yatra Photos
Praja Sankalpa Yatra, Day 236 Photos
Aug 13, 2018, 16:23 IST
Praja Sankalpa Yatra, Day 228 Photos
Aug 04, 2018, 17:21 IST
Praja Sankalpa Yatra, Day 225 Photos
Jul 31, 2018, 14:36 IST
Praja Sankalpa Yatra, Day 221 Photos
Jul 26, 2018, 14:07 IST
Praja Sankalpa Yatra, Day 214 Photos
Jul 17, 2018, 13:54 IST
Praja Sankalpa Yatra, Day 207
Jul 07, 2018, 14:22 IST
Praja Sankalpa Yatra In Draksharamam 
Jul 05, 2018, 16:24 IST
Day 205 Of Praja Sankalpa Yatra Photos
Jul 04, 2018, 15:35 IST
200 Days Of Praja Sankalpa Yatra
Jun 27, 2018, 08:43 IST
Day 192 Of Praja Sankalpa Yatra Photos
Jun 18, 2018, 15:42 IST
Praja Sankalpa Yatra Day 183 In Pics
Jun 07, 2018, 16:16 IST
YS Jagan Padayatra Day 182 In Pics
Jun 06, 2018, 14:24 IST
YS Jagan Praja Sankalpa Yatra Photos - Day 180
Jun 04, 2018, 15:16 IST
YS Jagan Praja Sankalpa Yatra Photos - Day 179
Jun 03, 2018, 12:47 IST
YS Jagan Praja Sankalpa Yatra Photos - Day 178  
Jun 02, 2018, 14:21 IST