Godavari in spate
Heavy rains lash Telangana, Andhra, Godavari in spate
Jun 22, 2015, 09:18 IST
Heavy rains lash Telangana, Andhra, Godavari in spate